വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും

വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വകർഷണമാണ് വേലിയേറàµà´±à´µàµà´‚ വേലിയിറകàµà´•à´µàµà´‚ സൃഷàµà´Ÿà´¿à´•àµà´•àµà´¨àµà´¨à´¤àµ. ഭൂമി à´šà´¨àµà´¦àµà´°à´¨àµ മേലàµà´‚, à´šà´¨àµà´¦àµà´°àµ» ഭൂമികàµà´•àµ മേലàµà´‚ തങàµà´™à´³àµà´Ÿàµ† à´—àµà´°àµà´¤àµà´µà´•àµ¼à´·à´£à´‚ à´ªàµà´°à´¯àµ‹à´—à´¿à´•àµà´•àµà´¨àµà´¨àµ. ഭൂമികàµà´•àµ à´…à´­à´¿à´®àµà´–മായി വരàµà´®àµà´ªàµ‹àµ¾, à´šà´¨àµà´¦àµà´°à´¨àµà´±àµ†

Read more